åpenhetsloven

IVARETAGELSE AV ÅPENHETSLOVEN 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Legatech konsernet («Legatech») en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Loven innebærer også at Legatech må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet Legatech gjør for å sikre dette. 

Legatechs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Legatech ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.  

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har kartlagt våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. 

Styret i Legatech har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt administrerende direktør i respektive datterselskaper Adstate, Bitnet og Timecut ansvar for etterlevelse av den. Les vår policy for leverandører og vår redegjørelse for aktsomhetsvurdering her >>

Spørsmål vedrørende Legatechs etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til info@legatechgroup.com